Vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima“

,,Děti se potřebují bavit,
potřebují si hrát a co je nejdůležitější,
potřebují se smát.“

Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání pro předškolní vzdělávání a stal se základním dokumentem pro naši práci. Pracujeme se čtyřmi cílovými kategoriemi – rámcové cíle, klíčové kompetence, dílčí cíle a dílčí výstupy. Podle tohoto dokumentu jsme vypracovali Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima“ tak, aby se stal funkčním materiálem pro naši výchovně vzdělávací práci.

Vzdělávací cíle a záměry

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti a jejich individualitu. Naším záměrem je, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je zpracován do pěti integrovaných bloků (dále IB), které jsou společné pro všechny třídy. IB jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky, okruhy činností, očekávané výstupy a jejich rozpracování je předmětem TVP PV. Jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období a přírodních a společenských situací s nimi spojených.

1. IB – „S kamarády každý den, hrajeme si s podzimem.“

Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů. Seznámíme se s pravidly společného soužití v MŠ a se zásadami bezpečného chování ve třídě i při pobytu venku. Poznáme prostředí mateřské školy a okolí. Budeme vnímat změny v přírodě a uvědomovat si charakteristické znaky tohoto období. Budeme poznávat a pojmenovávat některé druhy ovoce, zeleniny a ostatních plodů podzimu. Při rozlišování vnímaných jevů zapojíme všechny smysly – zrak, chuť, čich i hmat. Manipulační schopnosti, dovednosti a jemnou motoriku budeme rozvíjet při práci s přírodninami.

V tomto období budeme pozorovat jak se podzimní příroda a zvířátka v ní připravují na zimu. Budeme sledovat jaký vliv má počasí na přírodu a na člověka, jak si chránit a posilovat zdraví.

Seznámíme se s časovými pojmy a vyzkoušíme si některé pracovní činnosti. Budeme podněcovat děti k radosti z hudebních činností.

2. IB – „Kouzelný vánoční čas, po roce přichází zas.“

Seznámíme se, se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru v okolí, všímáme si výzdoby a chování lidí. Upečeme si cukroví, přivítáme Mikuláše písničkou a básničkou, seznámíme se s vánočními koledami a písněmi. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází. Připomeneme si významy svátků v tomto období – příběh Tří králů.

3. IB – „Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka.“

Seznámíme se s typickými znaky tohoto období. Připomeneme si významy svátků v tomto období – příběh Tří králů. Budeme s dětmi prožívat různé druhy zimních sportů. Upozorníme děti na potřebu pomáhat zvířátkům v zimě – návštěva krmelce, sypání ptáčkům do krmítka na školní zahradě.

Zaměříme se na poznávání tradic a zvyků v zimním období. Seznámíme se, se svátky Masopustu a karnevalového veselí. Budeme poznávat lidské tělo a jeho ochranu před nemocemi a úrazy. Seznámíme se s řemesly a povoláním lidí.

4. IB – „Jaro, slunce, máma, to je krásný svět.“

Období končící zimy a nastupující období jara. Seznámíme se s typickými znaky jara, prvními jarními květinami. Při rychlení semínek děti poznají, co potřebují rostliny ke svému růstu. Budeme probouzet v dětech cit pro knihy četbou pohádek a prohlížením různých ilustrací. Seznámíme se s hudebními nástroji.

Budeme společně prožívat velikonoční svátky, vnímat probouzející se jaro a změny jarní přírody. Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Budeme poznávat a rozlišovat dopravní prostředky, seznámíme se s chováním účastníka silničního provozu. Zahrajeme si typické hry pro jarní období.

5. IB – „Slunce do všech tváří, spravedlivě září. Patří lidem všem, jako voda, vzduch a zem.“

Budeme si vzájemně vyprávět o své rodině, připomeneme si svátek matek. Budeme pozorovat a vnímat, jak všechno kolem nás kvete a voní. Při pobytu venku budeme pozorovat rozdíly mezi keři a stromy. Procvičíme si obratnost a rychlost při tradiční školní olympiádě na blízkém tartanovém hřišti. Oslavíme mezinárodní svátek dětí. Budeme obdivovat krásy našeho města, prozkoumáme život na louce (hmyz, květiny), seznámíme se s koloběhem vody. Budeme si vyprávět a poznávat exotická zvířata a jejich způsob života.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality