Vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima“

,,Děti se potřebují bavit,
potřebují si hrát a co je nejdůležitější,
potřebují se smát.“

Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání pro předškolní vzdělávání a stal se základním dokumentem pro naši práci. Pracujeme se čtyřmi cílovými kategoriemi – rámcové cíle, klíčové kompetence, dílčí cíle a dílčí výstupy. Podle tohoto dokumentu jsme vypracovali Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima“ tak, aby se stal funkčním materiálem pro naši výchovně vzdělávací práci.

Vzdělávací cíle a záměry

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti a jejich individualitu. Naším záměrem je, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je zpracován do pěti integrovaných bloků (dále IB), které jsou společné pro všechny třídy. IB jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky, okruhy činností, očekávané výstupy a jejich rozpracování je předmětem TVP PV. Jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období a přírodních a společenských situací s nimi spojených.

1. IB – „S kamarády každý den, hrajeme si s podzimem.“

Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů. Seznámíme se s pravidly společného soužití v MŠ a se zásadami bezpečného chování ve třídě i při pobytu venku. Poznáme prostředí mateřské školy a okolí. Budeme vnímat změny v přírodě a uvědomovat si charakteristické znaky tohoto období. Budeme poznávat a pojmenovávat některé druhy ovoce, zeleniny a ostatních plodů podzimu. Při rozlišování vnímaných jevů zapojíme všechny smysly – zrak, chuť, čich i hmat. Manipulační schopnosti, dovednosti a jemnou motoriku budeme rozvíjet při práci s přírodninami.

V tomto období budeme pozorovat jak se podzimní příroda a zvířátka v ní připravují na zimu. Budeme sledovat jaký vliv má počasí na přírodu a na člověka, jak si chránit a posilovat zdraví.

Seznámíme se s časovými pojmy a vyzkoušíme si některé pracovní činnosti. Budeme podněcovat děti k radosti z hudebních činností.

2. IB – „Kouzelný vánoční čas, po roce přichází zas.“

Seznámíme se, se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru v okolí, všímáme si výzdoby a chování lidí. Upečeme si cukroví, přivítáme Mikuláše písničkou a básničkou, seznámíme se s vánočními koledami a písněmi. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází. Připomeneme si významy svátků v tomto období – příběh Tří králů.

3. IB – „Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka.“

Seznámíme se s typickými znaky tohoto období. Připomeneme si významy svátků v tomto období – příběh Tří králů. Budeme s dětmi prožívat různé druhy zimních sportů. Upozorníme děti na potřebu pomáhat zvířátkům v zimě – návštěva krmelce, sypání ptáčkům do krmítka na školní zahradě.

Zaměříme se na poznávání tradic a zvyků v zimním období. Seznámíme se, se svátky Masopustu a karnevalového veselí. Budeme poznávat lidské tělo a jeho ochranu před nemocemi a úrazy. Seznámíme se s řemesly a povoláním lidí.

4. IB – „Jaro, slunce, máma, to je krásný svět.“

Období končící zimy a nastupující období jara. Seznámíme se s typickými znaky jara, prvními jarními květinami. Při rychlení semínek děti poznají, co potřebují rostliny ke svému růstu. Budeme probouzet v dětech cit pro knihy četbou pohádek a prohlížením různých ilustrací. Seznámíme se s hudebními nástroji.

Budeme společně prožívat velikonoční svátky, vnímat probouzející se jaro a změny jarní přírody. Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Budeme poznávat a rozlišovat dopravní prostředky, seznámíme se s chováním účastníka silničního provozu. Zahrajeme si typické hry pro jarní období.

5. IB – „Slunce do všech tváří, spravedlivě září. Patří lidem všem, jako voda, vzduch a zem.“

Budeme si vzájemně vyprávět o své rodině, připomeneme si svátek matek. Budeme pozorovat a vnímat, jak všechno kolem nás kvete a voní. Při pobytu venku budeme pozorovat rozdíly mezi keři a stromy. Procvičíme si obratnost a rychlost při tradiční školní olympiádě na blízkém tartanovém hřišti. Oslavíme mezinárodní svátek dětí. Budeme obdivovat krásy našeho města, prozkoumáme život na louce (hmyz, květiny), seznámíme se s koloběhem vody. Budeme si vyprávět a poznávat exotická zvířata a jejich způsob života.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete:
Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality