Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021:

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

·       zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

·       pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

·       pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

·       zaměstnanci bezpečnostních sborů

·       příslušníci ozbrojených sil

·       zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

·       zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o        sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

·       zaměstnanci Úřadu práce České republiky

·       zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

·       zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Zákonní zástupci toto doloží potvrzením od zaměstnavatele.

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

 

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Děti se budou testovat v šatně modré třídy. Zákonný zástupce obdrží od zaměstnance MŠ testovací sadu a poté samoodběrem dítě otestuje. Na výsledek testu vyčkají rodiče i s dítětem mimo budovu MŠ. Zaměstnanec školy výsledek zaznamená a pokud bude test negativní dítě se může zúčastnit vzdělávání.

 

Chápeme, že tato opatření jsou nepříjemá, z naší strany však neovlivnitelná.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci!

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality